بعد از يك جلسه طاقت فرسا و در حالي كه از دست چند مدير محترم كه به نظرم مديريت آبدارخانه را هم نبايد به آن‌ها داد دلخور بودم، جمله زير را در مورد عوام زدگي ديدم. خيلي هم مرتبط نيست اما براي تسكين آدم چيز خوبي است.

براي اكثر مردم، مرگ در راه اصول آسان‌تر از زندگي كردن بر اساس آن است.