معرفي سايت

در پي وب‌گردي و چرخيدن در اينترنت وبلاگي در مورد كتاب و با نام كتاب يافتم كه سعي در معرفي كتاب دارد. تواتر معرفي كتاب در سايت هم بد نيست. براي من كه فكر مي‌كنم مناسب باشد. در عين حال كه گاهي اوقات يافتن كتاب مناسب براي خواندن يكي از معضلات فضاي كتاب‌خواني براي من است. چند وقتي است كه يك كتابفروشي در انقلاب به نام نيك باز شده و فقط رمان عرضه مي‌كند. حسن اين كتاب‌فروشي اين است كه تا ساعت 10.5 شب باز است و مي‌توان در خلوتي شب به انقلاب رفت و سريع هم برگشت. چند باري از مسوولان فروشگاه مشاوره براي معرفي كتاب خواستم كه جز يك بار در باقي مواقع كتاب‌هاي مناسبي از نظر من نبودند. با اين وصف وبلاگ كتاب مي‌تواند گزينه خوبي براي يافتن رمان‌هاي مناسب باشد.

سايت ديگر مرتبط با يكي از معلمان قديم و دوستان فعلي‌ من است كه از مردان نيك روزگار است. از گذشته دغدغه عرضه مطالب قرآني را داشت و حالا اين سايت را راه‌انداخته. در اين سايت ترجمه قرآن با نثري روان، قابل فهم و نيز جذاب ارائه شده است.