با دوست عزيزي در يكي از شركت‌هاي ... صحبت مي‌كردم. اقدامات شركت‌شان در زمينه منابع انساني و آموزش كاركنان را در واحد منابع انساني تشريح مي‌كرد. فكر كردم بد نيست ما هم اقدامات خود را با ‌آن‌ها مقايسه كنيم. البته اين قياس از نوع مع‌الفارغ است و دليلي بر موفقيت يا عدم موفقيت شركت‌ها نيست ولي ما به عنوان ذينفع مي‌توانيم مقايسه‌اي انجام دهيم.

رديف

اقدامات آن‌ها

اقدامات ما

1

برگزاري دوره آموزشي ارزيابي مشاغل

 

تعداد: 4 نفر

محل دوره: دوبي

هزينه هر نفر: 3300 دلار

مدت: 5 روز

مطالعه يك فصل از يك كتاب فارسي و 2 ساعت جستجو در اينترنت

تعداد: 1 نفر

محل دوره: پشت ميزم

هزينه هر نفر: -

مدت: 8 ساعت

2

برگزاري دوره Business Process

تعداد: 12 نفر

محل دوره: آلمان

هزينه هر نفر: نامشخص

مدت: 3 روز

برگزاري يك دوره آموزش مديريت استراتژيك

تعداد: 5 نفر

محل دوره: بيرون از شركت

هزينه هر نفر: 60000 تومان

مدت: 8 ساعت

3

برگزاري دوره تحليل مشاغل

تعداد: 5 نفر

محل دوره: لندن

هزينه هر نفر: نامشخص

مدت: 4 روز

مطالعه يك فصل از قانون كار

تعداد: 1 نفر

محل دوره: آرشيو شركت

هزينه هر نفر: -

مدت: 1 ساعت

4

آن‌ها ديگر کسی را برای آموزش دادن نداشتند.

تعداد: 5 نفر

محل دوره: لندن

هزينه هر نفر: نامشخص

مدت: 4 روز

مطالعه جزوه درسي دانشگاه

تعداد: 1 نفر

محل دوره: منزل

هزينه هر نفر: صفر تومان

مدت: 3 ساعت

نتيجه: كار كردن در آن شركت نفع زيادي براي ما دارد. لازم به ذکر است شرکت آن‌ها خودروسازی نيست و من هم قبلا در آن‌جا کار نمی‌کردم!!!