در شركت عزيز آزمون زبان تعيين سطح برگزار شد و نتيجه‌اش هم معلوم شد. آزمون هم، آزمون استاندارد اينترچنج بود. از همه جالب‌تر نتيجه تعدادي از كارشناسان است. براي آن‌ها حتي پايين‌ترين كتاب اينترچنج هم توصيه نشده است. يعني سطح زبان آن‌ها از مبتدي اينترچنج هم پايين‌تر است و بايد از الفباي انگليسي شروع كنند.

وقتي كه نتايج اين كارشناسان به اصطلاح ليسانس‌دار را مرور مي‌كنم زير فقط يك چيز مي‌توانم بگويم: خاك بر سر نظام آموزشي ما و خاك بر سر مديري كه چنين افرادي را استخدام كرده. همين! شايد قدري خالي شوم!