بگذاريم كه بهار بنشيند

سر هر شاخه كه خواست

سر هر شاخه خشك از دل ما

سال نو مبارک!