در كتاب‌هاي مديريت، سبك‌هاي مختلفي براي راهبري سازمان و پيشبرد اهداف گفته شده است. وقتي كه همه اين سبك‌ها جواب نداد و هر روز اتفاقي خارج از كنترل پيش آمد، مديرعامل شركت عزيز ما تصميم گرفت چند تا گوسفند قرباني كند تا اين خنسي از شركت رخت بربندد. اين هم در نوع خود سبكي است!