حقوق و درآمد يكي از مواردي است كه معمولا افراد سعي مي‌كنند محرمانه نگهدارند و از افشا و ابزار آن خودداري مي‌كنند. دلايلي متفاوتي براي اين رفتار وجود دارد كه غالبا در جامعه‌شناسي بررسي مي‌شود و ربطي هم به ايران و جاهاي ديگر ندارد.

سال‌ها قبل در امريكا براي تخمين درآمد مردم مدت‌ها از مردم ميزان درآمد ساليانه آن‌ها را مي‌پرسيدند و جواب مردم هم ميزاني به مراتب كمتر از درآمد واقعي!‌ براي اصلاح فرآيند پرس‌ و جو كار ديگري كردند. از مردم در مورد هزينه‌هاي سالانه آن‌ها پرسيدند. اين‌بار رقم به مراتب بيشتر از ميزان اظهار شده در مورد درآمد بود. به اين كار استفاده از متغيرهاي سايه مي‌گويند. براي دريافتن ميزان درآمد افراد هم لازم نيست از آن‌ها واقعيت را پرسيد. نگاهي به هزينه‌هاي سالانه آن‌ها گوياي واقعيات بيشتري است.