در شركت عزيز ما در حال برنامه‌ريزي براي سال آينده هستيم. يكي از چيزهاي توپي كه طراحي كرديم و فكر مي‌كنم ايده جالبي باشد طراحي ماتريس تعالي سلامت جسماني است. يعني هر فردي از دو بعد توانايي جسماني و سلامت جسماني مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و بايد تست دهد كه مثلا چند تا شنا مي‌رود يا چند تا 100 متر را در چند ثانيه مي‌دود يا فشار خونش چند است يا كلسترول چه مقدار دارد و .... در نهايت در ماتريس تعالي در نقطه شروع در مختصاتي قرار مي‌گيرد و براي سال بعد بايد شاخص‌هاي خود را بهبود داده و در مختصات بالاتري قرار گيرد. به اين ترتيب براي ارتقا در ماتريس بايد همواره ورزش كرد. شرط تضميني كار و جدي گرفته شدن آن،‌ سهم 20 درصدي سلامت جسماني در ارزيابي عملكرد سالانه فرد و نيز مديرش است. بنابراين مدير فرد هم سعي مي‌كند تا هم زير دستانش را ترغيب به ورزش كند و هم خودش ورزش را جدي بگيرد.
ايده اين كار از ماتريس تعالي منابع انساني گرفته شده است كه شامل دو بعد خصوصيات فردي (Ability) و مهارت‌هاي (Skill) انجام شغل است.