همكار آلماني براي گذراندن تعطيلات و اسكي چند روزي رفت. به كجا؟ آلمان!
البته كه نه. دوستان آلماني براي ورزش اسكي به كانادا مي‌روند. چرا؟ چون كوه‌هاي آن‌جا بلندتر است و با هلي كوپتر مي‌توان به بالاي قله رفت و در مسير پايين آمدن مدت بيشتري مي‌توان اسكي كرد. به همين سادگي مقصد اسكي از آلمان به كانادا مي‌رود!