جديدا آنقدر ننوشته‌ام كه ديگر به فكر تخته كردن اين‌جا افتاده‌ام! شايد...