اينكه به احمدي نژاد در پلي تكنيك بد و بيراه بگويند براي خنك شدن دل آدم خيلي خوب است. اما بهره‌هاي سياسي كه اين بابا از آتش زدن عكسش مي‌برد خيلي بيشتر از اين حرف‌هاست. اوضاع دقيقا درست مانند سال‌هايي است كه خاتمي رييس جمهور بود و در هر تجمعي عده‌اي مي‌ريختند و حاضران جمع را كتك مفصلي مي‌زدند. اين گونه اقدامات به نظرم نه تنها مفيد است بلكه باعث افزايش محبوبيت و مقبوليت مي‌شود. مانند انتخابات سال گذشته كه انواع و اقسام جوك‌ها در جنگ رواني عليه احمدي نژاد ساخته شد اما در نهايت او راي آورد. در نظر مردم ما مظلوم نمايي ارزش بالاتري دارد پس برنده كسي است كه مظلوم واقع شود.

بعد ديگر ماجرا هم گزارش‌ها و اظهار نظرهايي است كه سايرين در مورد اين قضيه مي‌كنند. مثلا عطريان‌فر گفته كه رييس جمهور خودش مقصر بوده كه باعث شده تا اين بد و بيراه‌ها را به او بگويند. چرا از اين حرف‌ها زده؟ چند سال پيش، هر وقت دفتر تحكيم تجمعي برگزار مي‌كرد و عده‌اي مجهول به اين تجمع‌ها حمله‌ مي‌كردند كيهان اين گونه گزارش مي‌كرد: سخنان و شعارهاي دانشجويان به گونه‌اي بود كه هر رهگذري خونش به جوش مي‌آمد و وارد صحنه مي‌شد تا ....