اصول اخلاق حرفه‌ای چیست؟
مسلما یکی از اصول اخلاق حرفه‌ای در هر پیشه‌ای صداقت است. اما اگر فردی در سازمانی کار کند که به راحتی آب خوردن دروغ به هم ببافد و رابطه میان همکاران را خراب کند ترجیح من این است که ایشان در اسرع وقت کار خود را ترک کند. به عبارتی اخراج شود. هر چند فردی کلیدی برای سازمان محسوب شود یا خودش این طور فکر کند. این‌ها که گفتم مسبوق به سوابق زیادی است که می‌دانم این همکار عزیزم هر وقت نقل قول می‌کند یا اطلاع رسانی انجام می‌دهد معمولا یا خلاف واقع به عرض دیگران می‌رساند یا قدری هم ملات ناراستی به آن می‌افزاید.
ضمنا تعریف صداقت: صداقت یعنی انطباق سه قلمرو در ظاهر و باطن: قلمرو آنچه در دل می‌گذرد قلمرو آنچه بر زبان و قلم می‌آید و قلمرو آنچه انجام می‌گیرد. اگر کسی در این سه قلمرو بر هم انطباق داشته باشد او آدم صادقی است.