در شرکت عزیز ما همکاری داریم که معمولا با لجهه (گویش شیرین) محلی صحبت می‌کند و در بیان واژه‌ها قدری متمایز است. مثلا می‌فرماید:

بنی هندل:‌ رانندگان کامیون‌ که مواد را به محل شرکت می‌رسانند.

مزد دست:‌ همان دستمزد یا حقوق است.

گل میله‌ای: منظور تیر دروازه گل کوچک