امروز به لطف پاییز و پایان ماه رمضان ساعت کار ما به حالت عادی قبل برگشت. امروز واقعا خوشحال بودم که دیگر لازم نیست صبح خروس‌خوان از خواب بیدار شوم. از اول سال تا قبل از ماه رمضان که ساعت کار ما به خاطر عدم تغییر ساعت‌ها عوض شده بود هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شدم هر چی بد و بیراه بود نثار مسببان عدم تغییر ساعت‌ها می‌کردم.