با چند نفري از بر و بچه‌هاي هم‌دوره‌اي دانشگاه جلسه داشتيم. بعد از مدت‌ها چند نفري كنار هم بوديم و چند ساعتي را به صحبت گذرانديم. يكي از اين دوستان در هاكوپيان و ديگري در كاله شاغل است. البته نمي‌توان گفت شاغل كه بايد گفت ذوب در هاكوپيان و كاله. تعريف كردن با شور و حرارت اين دوستان از شركت‌شان و تعصب‌شان برايم تداعي كننده ژاپني‌هايي است كه ذوب در كارشان هستند.

نتيجه اين شد كه بعد از اين همنشيني، تا چند ساعت بعد قاطي كرده‌بودم و مي‌گفتم ماست پر چرب هاكوپيان، شلوار پيله‌دار كاله، كوردن بلو آهار خورده، ناگت راسته پارچه‌اي و ....

لينك مطلب