سوال معني عبارت Kufte در انگليسي يا آلماني در متن زير چيست؟

Preparation of Kufte for the next PP session

 

جواب: اين كلمه هيچ معني ديگري ندارد به جز زماني كه به صورت فارسي خوانده شود. همكار آلماني كه به غذاهاي آيراني علاقه‌مند است در هنگام نوشتن فعاليت‌هاي پروژه در مورد يكي از غذاهاي ايراني صحبت مي‌كرده و از قضا نام كوفته آورده شده است. ايشان هم كه گرسنه بوده اين كوفته را به انگليسي نوشته!  نكته جالب‌تر اين‌است كه اين فعاليت مسوول انجام دارد و شخص مورد نظر هم در حال انجام اين كار است.