در شركت عزيز ما اين روزها به جاي لباس كار، پيراهن‌هاي دوخته شده داده مي‌شود كه رنگ‌ پيراهن‌هاي مديران متفاوت است. سابقه اين كارها به قديم‌ها برمي‌گردد كه در امريكا كاركنان صف و ستاد با رنگ يقه پيراهن از هم جدا مي‌شدند و در حال حاضر هم به يقه سفيد (ستاد) و يقه آبي‌ها (صف) مشهور هستند. حالا در بين اين كاركنان پيراهن پوش، رفتار تعدادي از همكاران جالب توجه است.

يكي از همكاران كه تا چندي پيش سمت مديريت داشت و حالا كارشناس شده، رفته و پيراهن رنگ مديريتي گرفته و يا چند نفري كه قرار است سمت مديريت براي آن‌ها در چند ماه آينده صادر شود، لباس كار غير مديريتي را به تن نمي‌كنند.

يك نفر را هم مي‌شناسم براي اين‌كه ريا نشه از اين لباس‌ها نمي‌پوشه!