بيل گيتس (رئيس مايکرو سافت) طي يک سخنراني در يکي از دبيرستانهاي آمريکا ، خطاب به دانش آموزان گفت که در دبيرستان خيلي چيزها را به دانش آموزان نمي آموزند ؛ او هفت اصل مهم را که دانش آموزان در دبيرستان فرا نمي گيرند ، بشرح زير نام برد :

 اصل اول: در زندگي، همه چيز عادلانه نيست، بهتر است با اين حقيقت کنار بياييد.

اصل دوم: دنيا براي عزت نفس شما اهميتي قائل نيست . در اين دنيا از شما انتظار مي رود که قبل از آنکه نسبت به خودتان احساس خوبي داشته باشيد ، کار مثبتي انجام دهيد .

اصل سوم: پس از فارغ التحصيل شدن از دبيرستان و استخدام شدن ، کسي به شما رقم فوق العاده زيادي پرداخت نخواهد کرد . به همين ترتيب ، قبل از آنکه بتوانيد به مقام معاون ارشد ، با خودرو مجهز و تلفن همراه برسيد ، بايد براي مقام و مزايايش زحمت بکشيد .

اصل چهارم: اگر فکر مي کنيد ، آموزگارتان سختگير است ، سخت در اشتباه هستيد . پس از استخدام شدن متوجه خواهيد شد که رئيس شما خيلي سخت گيرتر از آموزگارتان است ، چون امنيت شغلي آموزگارتان را ندارد .

اصل پنجم: آشپزي در رستورانها با غرور و شأن شما تضاد ندارد . پدر بزرگهاي ما براي اين کار اصطلاح ديگري داشتند ، از نظر آنها اين کار «يک فرصت» بود.

اصل ششم: اگر در کارتان موفق نيستيد ، والدين خود را ملامت نکنيد ، از ناليدن دست بکشيد و از اشتباهات خود درس بگيري.

اصل هفتم: قبل از آنکه شما متولد بشويد ، والدين شما هم جوانان پرشوري بودند و به قدري که اکنون به نظر شما مي رسد، ملال آور نبودند.