مديرعامل شركت عزيز ما از سفر حج بازگشت. در اولين روز حضور وي در شركت دوستان به صورت دسته جمعي و فردي (آن‌ها از صبح زود در محل كار حاضر بودند) جهت عرض زيارت قبول به سراغ ايشان رفتند. يك پيام هم به شرح ذيل در بردهاي شركت نصب شد:

«جناب آقاي ....

عطر جانفزاي حضور در سرزمين وحي، بيت‌ا... الحرام، مسجد شريف نبوي و مزار ائمه در وجود شما مستدام باد. زيارت قبول.»

البته نقل اين جمله به دليل سرشار بودن از محتوي و صنايع ادبي مَجاز و مجيز و ... است. ما كه نفهميديم عطر جانفزا و چه ربطي به وجود آدم‌ها دارد! احساسم اين‌است نويسنده مطلب از ذوق و استعداد فراوان ادبي رنج مي‌برد!!! تبادل ايميل و قربان صدقه رفتن و كارهاي ]...[ هم به اين منظور شايع شده است.

صرف نظر از اين موضوع كه رعايت اين آداب و رسوم به اندازه حداقلي بد نيست ولي واقعا اگر شخصي به جز مديرعامل يا مديران ارشد، فرد ديگري بود، به اين شكل از وي استقبال مي‌شد؟ نيازی به توضيح نيست!