پيرو پيشنهاد عبدالعزيز حكيم، ايران پذيرفت كه با امريكا براي برقراري امنيت عراق گفتگو كند.

با اين حركت ايران محكوم به ايجاد ناامني در عراق شد و با اين پذيرش به نوعي دست ايران رو شد. اما مگر جز اين است. فقط اين موضوع علني شده است. به مثال‌هاي واقعي كه در اين زمينه ممكن است وجود داشته باشد كاري ندارم ولي از نظر تئوريك نفع ايران در اين است كه نه در افغانستان و نه در عراق و نه در هر جايي كه امريكا پايگاه دارد، حداقل ثباتي وجود داشته باشد، تا هزينه‌هاي تجاوز به ايران حداكثر شود و از سوي ديگر امريكا به همين موارد مشغول شود و فرصت پرداختن به ايران را نداشته باشد.