يك آقاي محترمي به من لينك داده و كلي هم تعريف كرده، من ايشان از مصاحبه‌هايشان با مقامات مي‌شناختم اما جهت معرفي خودم بايد عرض كنم كه:

صنايع خوانده‌ام و مانند بيشتر صنايع خوانده‌ها به همه موضوعات موجود در علوم علاقه‌مندم و توانايي بحث در كليه زمينه‌ها از دين و فلسفه و هنر و ... تا طراحي توربو ماشين و پايپ و جكت و وسل و سبتيك و ...را در خودم مي‌بينم.  از همه علوم و فنون به اندازه‌اي مي‌دانم كه جلو بقيه كم نياورم. اگر بحث در زمينه‌اي شروع شود با كش دادن آن در مواردي كه خودم بلد هستم، صحبت را ادامه مي‌دهم. از آن‌جا كه تخصص بقيه افراد جامعه نيز مانند خودم بيشتر فرهنگ است، معمولا وارد حوزه‌ فرهنگ و تمدن مي‌شوم. البته تخصص و رشته كاري من، منابع انساني و مديريت مالي است.

درس خوانده شريف هستم، اما مانند اغلب شريفي‌ها اين طور فكر نمي‌كنم كه ين مملكت از سرش هم زياد است تا امثال من در آن زندگي كنيم و در هفته چند روزي را به رفتن و نرفتن به خارج از كشور فكر كنم. اين بود انشای من!