شروع سال جديد در شركت عزيز ما، مقارن با تغيير و تحولات عجيبي شده است. شنيدن رفتن يكي از آقايان، لحظه‌اي بود كه سه سال انتظارش را كشيده‌ بودم اما وقتي خبر را شنيدم، خوشحال نشدم. اميدوارم پايان كار ما لااقل اين طوري نباشد كه عده‌اي هر روز براي عزلمان دعا كنند.