جلو نكشيدن ساعت‌ها در سال جديد، برای همه عجيب بود. چه آن‌هايی كه موافق اين كار بودند و چه مخالفان. پيام روشن اين كار، ساختارشكنی و نفی ۱۶ سال گذشته توسط دولت است. اين دولت پايگاه خود را در بين مردم حاشيه و مذهبی دنبال می‌كند  وفكر می‌كند كه آن‌ها با همه روال‌های ۱۶ سال قبل مخالف بوده‌اند، بنابراين روال‌ها را عوض می‌كند. پيام‌هايی كه خوانندگان سايت‌ها در ارتباط با اين خبر گذاشته‌اند جالب است. بيشتر آن‌ها مخالف تغيير ساعت هستند و همين استدلال گيج و سر در گم شدن مردم را به كار می‌برند. همه اين رفتار مبتنی بر يك اصل است و ما بايد كم كم خود را آماده كنيم تا از اين رفتارها تعجب نكنيم. اصل اساسی رفتارها در ايران به دليل نداشتن چشم‌انداز مشخصی از آينده اين است: ماكزيمم كردن منافع در حداقل زمان.