your managers did n't attention to my presentation

he was working with his laptop

your Iranin culture is complex, I can't undrestant

اين‌ها جمله‌های مشاور خارجی ما در پروژه ای‌آرپی پس از يك جلسه با مديران است. مديرانی كه او در اين جلسه ۵ نفره اشاره می‌كند، يكی چرت می‌زند و ديگری با نوت بوك كار می‌كند. (يعنی يك نفر از مديران توجه می‌كرد) اگر در مقابل خارجی بخواهيم به تمام تمدن خود فخر بفروشيم يا از استعداد و توانايی‌های خود در برابر آن‌ها استفاده كنيم و خود را اثبات كنيم، باز هم اين برخوردهای ساده اما حساس آن‌قدر ذهنيت بقيه را خراب می‌كند كه تا مدت‌ها بايد سعی در محو آن كرد.

رفتار ما آن‌قدر جالب است كه مشاور هم به بحث‌های داخل تاكسی و اتوبوس كشيده شده و در مورد فرهنگ صحبت می‌كند و مشكلات ما را فرهنگی می‌خواند.