وقتی روزنامه شرق روز شنبه را ورق می‌زنی و می‌بينی كه مقاله‌ای از حجاريان دارد خوشحال می‌شوي، اما زمانی كه متوجه می‌شوی اين مقاله مربوط به ويژه‌نامه صلح است و افرادی مانند تاج‌زاده و تاجيك و ... در آن مقاله داده‌اند، دست كم بايد يقين حاصل كرد كه ايران رو به سوی تحريم و جنگ می‌رود و اين افراد هم كه دستشان‌ به جايی نمی‌رسد، مقاله داده‌اند. شايد كه موثر واقع شود. در هر صورت اين ويژه‌نامه با آن‌كه مطالب جالبی دارد ولی پيام‌آور نا اميدی و جنگ است.