يك پيام بهداشتي

جريان زندگي همه از يك منظر شبيه هم است. اول ازدواج، سپس خانه‌اي مي‌خرند، بعد ماشين و بعد هم كم كم پس‌انداز مي‌كنند تا ساير وسايل زندگي مدرن را تهيه كنند. يخچال سايد باي سايد، دوربين ديجيتال، هندي‌كم، نوت بوك و ... گاهي هم ماشين و خانه را عوض مي‌كنند. اين رويه مشترك همه زندگي‌هاست. اما مهم نيست كسي چه چيزي مي‌خرد، چگونه مي‌پوشد و يا مي‌خورد. مهم‌تر از همه اين است كه بدانيم در كنار اين خريدها چگونه زندگي مي‌كنيم. چقدر مطالعه مي‌كنيم، ورزش مي‌كنيم، ارتباط‌‌مان را وسعت مي‌دهيم، فعاليت اجتماعي يا سياسي مي‌كنيم يا به سايرين كمك مي‌كنيم و در نهايت مثل آدم زندگي مي‌كنيم.