چندی پيش در بحران بی كتاب ماندن سری به كتاب‌ فروشی‌های ميدان انقلاب زدم و از فروشنده فروشگاه پرفروش‌ترين كتاب‌های اين مدت را خواستم. او نيز چند كتابی را معرفی كرد. يكی از كتاب‌ها كه پرفروش‌ترين هم بوده است در طی ۳ ماه گذشته به چاپ چهارم رسيده است.

رمانی است سخت جذاب و پر از هيجان. تا اينجا كه خوانده‌ام محور داستان به زندگی مسيح و نقش كليسا در وارونه جلوه دادن زندگی مسيح می‌پردازد و اين‌كه مسيح ازدواج كرده و فرزندی به نام سارا داشته است و كليسا برای اين‌كه به خوبی از دين و مسيح استفاده كند، سعی كرده نقشی الهی به وی دهد و جنبه انسانی وی را به حداقل برساند. بر همين مبنا جنگ‌های صليبی را به پا كرده و همه انجيل‌هايی را كه نسخه اصلی بوده از بين برده و به جای آن‌ها انجيل‌های دست‌كاری شده رواج داده است. همه داستان ‍‍راز داوينچی را نخوانده‌ام كه بدانم به كجا ختم خواهد شد اما هيجانش را دوست دارم.