در مسير برگشت به خانه، مجري راديو پيام شعري از سعدي را مي‌خواند: از در بنده نوازي و ..../ مرغ هوا را نصيب ماهي دريا. بي اختيار ياد معلم ادبياتمان مي‌افتم. فارسي سال سوم درس اول. اگر در كنكور تست دادند، براي تشخيص نقش "را" كه حرف اضافه است يا نه بايد به با جاي ويرگول در اين مصرع توجه كرد. در ضمن اين مصرع صنعت ايهام دارد!

راديو موسيقي پخش مي‌كند. حالا تصنيفي است از شجريان:

شبي ياد دارم كه چشمم نخفت/ شنيدم كه پروانه با شمع گفت/ ..../ برفت انگبين يار شيرين من

اين بار شعر از درس 12 كتاب ادبيات سال سوم است و اين بار بحث مضاف و مضاف‌اليه. از كل ادبيات دبيرستان براي من همين مانده است كه بعد از 10- 11 سال هنوز تجزيه و تحليل متون را در ياد دارم. هنوز هم در فضای تست كنكورم.