دو سالي هست كه بد جور پا در هوا شده‌ايم. هر روز ماجراي هسته‌اي ايران، جنجالي به پا مي‌كند كه ايران را در صدر اخبار دنيا قرار مي‌دهد. در عين هيچ كاري هم از ما ساخته نيست جز آن‌كه قدري محاسبات اقتصادي كنيم و ببينيم در صورت تحريم قيمت‌ها چگونه تغيير خواهد كرد. تا كي فرصت داريم خانه بخريم و ماشين بفروشيم. ته مانده حساب‌هاي آخر ماه را با بايد به ارز يا طلا تبديل كنيم. پيامد بحران هسته و اين كه حق مسلم ماست! اين است كه هيچ ثباتي در زندگي نخواهد بود و مطابق معمول برنامه‌اي نمي‌توان داشت، جز آن‌كه همان محاسبات را براي دلخوشي خود انجام دهيم. اين هم از بركات گذراندن اقتصاد خرد و كلان در دانشگاه است وگرنه سرگرمي ديگري نداشتيم.