در جلسه‌اي با حضور شركت‌هاي گروه دعوت بوديم. حدود 2.5 ساعت جلسه طول كشيد. در پايان جلسه درب شركت متوجه شدم كه همه اعضاي جلسه با ماشين آژانس آمده‌اند و در اين مدت هم راننده را نگه داشته‌اند تا بعد از جلسه آن‌ها برساند در حالي كه مي‌توانستند از همان مبدا دوباره ماشين ديگري بگيرند. آن‌ها از اين‌كه من ماشين را نگه نداشته‌ام و من هم از اين كه ماشين را نگه داشته‌اند تعجب كردند. –يك رابطه دو طرفه-