روز يك‌شنبه دو پهلوي يك نفر را گرفتند و از اين طرف ميدان بهارستان بردند آن طرف ميدان. دو ماه ديگر هم ايشان را از خيابان دوباره رد مي‌كنند. هزينه اين رفت و برگشت چقدر است؟ آلان نمي‌دانم ولي احتمالا حدود 30 درصد تورم ايجاد خواهد كرد. اين بودجه سال 85 كه حدود 50 درصد رشد كرده و بزرگ شده ماجراهاي زيادي خواهد داشت.