پيام بهداشتی

 اين جملات را در جزوه نکته‌های کوچک زندگی ديدم. دو عبارت زيبا و قابل تامل:

-  برای همه کسانی که از دسترنج خود امرار معاش می‌کنند، هر قدر هم که پيش پا افتاده باشد احترام قائل باش.

- هر کاری از دستت بر می‌آيد برای کارفرمايت انجام بده. اين يکی از بهترين سرمايه‌گذاری‌های عمرت خواهد بود.