اول- سخنان اخير استاد مصباح جواب پاسخ خوبی است به همه کسانی است که در انتخابات می‌گفتند بگذاريم همه چيز يک دست شود. مشکل اين نيست که حکومت يک دست شود مشکل اين است که با اين فلسفه بافی‌ها اين افراد حاضر نيستند ديگر حکومت را به کسی واگذار کنند.

دوم- خبر مرگ شارون خيلی‌ها را خوشحال می‌کند خيلی‌ها آرزو می‌کنند تا زودتر برود. اين موضوع به نوع نگاه ما برمی‌گردد دوست داريم هر مخالفی با انديشه خود را حذف کنيم و برايش فرياد مرگ سر دهيم. فرقی هم ندارد صدام باشد يا بوش يا شارون بالاخره بايد فرياد مرگ را سر دهيم. چون حذف به نظر ما کوتاه‌ترين و کم هزينه‌ترين راه است. چيزی شبيه زيرآب زنی خودمان است. سال ۷۷ که خاتمی به دانشگاه آمده بود ناگهان همه جوگير شدند و شعار مرگ بر ضد رييس جمهور سر دادند. در اين هنگام خاتمی فقط لبان خود را می‌گزيد و بعد هم تذکر داد که برای هيچ کس نبايد آرزوی مرگ کرد.