دوباره در جلسه ديگری در مورد منابع انسانی و اين‌بار امنيت شغلی حضور داشتم. يکی از حاضران شروع کرد به صحبت که ما دو جلسه با حضور مديران گروه داشته‌ايم و در طی اين جلسات به نتيجه رسيديم برای اين‌که منابع انسانی ما احساس امنيت شغلی داشته باشند لازم است که يک آمبولانس در هر شرکت پيش‌بينی شود تا چنانچه فردی ناراحتی برايش پيش‌ آمد بتوانيم به سرعت او را به مرکز درمانی برسانيم. اين يعنی امنيت شغلی!