نكاتي كه از مدل‌ها به ياد مي‌ماند بعضي وقت‌ها خوب به كار مي‌آيد. مثلا مدل EFQM، داراي منطق جالبي است (منطق رادار). براي هر چيزي دنبال رويكرد است و بعد مي‌گويد اين رويكرد بايد جاري‌سازي شود و اگر جاري شد، بايد به دنبال ارزيابي و بازنگري رويكرد بود. يعني اين كه اگر كسي تئوري چيزي را مي‌داند اما آن را پياده نكرده مي‌توان گفت شما رويكرد داريد ولي جاري سازي نكرده‌ايد.

جلسه‌اي در مورد آموزش با شركت هلدينگ داشتيم و دو كارشناس محترم شركت هلدينگ مدام براي ما از روش آموزش و متدهاي آموزش مي‌گفتند كه بايد چه كارهايي انجام دهيم و اصول كار آموزش هم اين‌هاست. من هر قدر برايشان توضيح مي‌دادم كه ما اين چيزها را در تئوري مي‌دانيم اما به خرجشان نمي‌رفت و مدام مي‌خواستند رهنمود ارائه كنند. آخر كار پرسيدم شما اين‌ مطالب را پياده كرده‌ايد؟ پاسخ دادند: نه! ولي مي‌خواهيم اجرا كنيم. اينجا بود كه از همان منطق رادار استفاده كردم و با نگاه عاقل اندر سفيه گفتم كه يعني رويكرد داريد اما جاري سازي نكرده‌ايد. با اين كلام ديگر ادامه ندادند.