گذرم به فروشگاه ايكات (پوشاك مردانه) افتاد، از سر هوس سري هم به فروشگاه زدم. يك كاپشن ديدم 149 هزار و 500 تومان. سريع حساب كردم ارزش لباس‌هاي تن من چقدر است؟ بعد هم فكر كردم، حقوق ماهيانه من چقدر بايد باشد تا مطلوبيت خريد اين لباس در من ايجاد شود. يك ميليون حقوق يا دو ميليون؟. الان نمي‌دانم. معلوم هم نيست چه زماني مي‌توانم خود راضي كنم بابت يك لباس اين‌قدر بدهم.