ماجراهای اين روزهای فرانسه و شورش مردم مرا ياد ماجرای کوی می‌اندازد. منتظرم ۲۳ تير شان هستم تا اتمام غائله را هم ببينم.