عيد فطر يادآور خاطره يك ماه قبل است. از بهترين‌ روزهاي من است. خصوصا وقتي نمازش تمام مي‌شود و نفس راحتي به خاطر خستگي دست‌هايم در قنوت مي‌كشم. از نظر من ماه رمضان براي شب‌هاي قدر است و وقتي اين شب‌ها به پايان مي‌رسد من هم از انگيزه خالي مي‌شوم و منتظر روز عيد مي‌مانم. امسال هم به سنت قديم شب‌هاي قدر را سپري كردم. تفاوتش در جمعيتي كثيري بود كه در طي اين مدت تا بحال نديده بودم. يكي مي‌گفت اين شاخص گرايش مردم به دين‌ است. نمي‌دانم شايد راست می‌گفت.