کم کم بايد يک پتيشن در برای آقای ريی جمهور درست کرد و از ايشان خواست اين‌قدر حرف نزند. سخنان اخير ايشان و واکنش‌های دنيا بيشتر از هر کار ديگری برای ايران هزينه‌زاست. با کمترين هزينه در داخل بيشترين زيان را به خود وارد می‌کنيم. اين يک روش مرسوم ايرانی است.

زبان بريده به کنجی نشسته صم بکم       به از کسی که زبانش نباشد اندر حکم    (سعدی)