کامنت یک دوست: ما دوباره شروع کردیم به نوشتن. به ما سر بزن.

جواب: شما در گودر ما جا داری.