از دوره آموزشی کارت امتیازی متوازن که توسط نورتون و کاپلان تشکیل شده بود، یکی از دوستان شرکت کننده در دوره نقل می کرد که تعدادی از شرکت کنندگان در دوره از وزارت کشور دوبی بودند. در وزارت کشور دوبی تعداد خیلی زیادی شاخص برای کنترل مدل تعریف کرده اند و امیر دوبی شخصا ششKPI را به صورت مرتب مرور و میزان پیشرفت آن ها را کنترل می کند. یعنی از نظر نظام حکومتی پایش و کنترل 6 شاخص که احتمالا مهم ترین شاخص ها هستند به عهده جناب امیر است.